Akcja Adaptacja

Projekt oparty na równości płci i wspieraniu zrównoważonego rozwoju w miejscu pracy.

„Akcja Adaptacja” koncentruje się na wspieraniu pracodawców oraz pracowników, zapewniając szkolenia i doradztwo w zakresie zarządzania wiekiem, umiejętności przywódczych oraz promocji równości płciowej i walki z dyskryminacją. Projekt dąży do zrównoważonego udziału płci na rynku pracy oraz uświadamiania o konieczności eliminacji wszelkich form nietolerancyjności.

Założenia projektu:

  • wsparcie przedsiębiorstw w eliminacji uprzedzeń płciowych,
  • zmniejszanie różnic w wynagrodzeniach między kobietami a mężczyznami,
  • promowanie talentów przywódczych kobiet oraz umieszczania kobiet na stanowiskach kierowniczych. 

Co więcej, projekt oferuje warsztaty i szkolenia z zakresu unikania dyskryminacji i zarządzania różnorodnością w miejscu pracy, z silnym naciskiem na zapobieganie wszelkim przejawom braku tolerancji.

Projekt adresowany jest zarówno do pracodawców, jak i pracowników, ze szczególnym uwzględnieniem: 

  • kobiet, 
  • osób starszych tj. w wieku 50 lat i więcej, 
  • osób z niepełnosprawnościami,
  • osób doświadczających skutków, wynikających ze stereotypów związanych z płcią.

Natomiast główny teren działań obejmuje województwo podkarpackie, z którego to społeczność otrzyma wsparcie projektu. Każda branża oraz forma zatrudnienia zostaną uwzględnione w ramach projektu. Szczególnie brane pod uwagę będą jednak firmy typu start-up i branża technologiczna.

Dzięki “Akcji Adaptacja” uczestnicy rozwiną swoje umiejętności zarządzania, poszerzą doświadczenie zawodowe oraz nauczą się tworzyć bardziej sprawiedliwe i przyjazne środowisko dla wszystkich pracowników.

Podstawowym celem projektu jest zebranie 140 kandydatów, w tym 70 pracodawców oraz 70 pracowników firm. W okresie od marca 2024 do grudnia 2025 roku, 120 osób ma uzyskać wyżej wspomniane kompetencje, z czego 68 to kobiety, a 52 mężczyźni.#FunduszeUE #FunduszEuropejski

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, Priorytet 7 Działanie 07.08 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych pracowników oraz przedsiębiorców na podstawie umowy pomiędzy HugeTECH Spółką z o.o. zawartej z Województwem Podkarpackim – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie.

Skip to content